2017.03.01

System PKZPSQL umożliwia prowadzenie wspólnej kasy zapomogowo – pożyczkowej  dla kilku podmiotów.  Każdy z członków kasy może mieć  zdefiniowane pole do jakiego podmiotu należy i przy tworzeniu zbioru potrąceń do płac dla odpowiedniego podmiotu wybiera się pracowników zatrudnionych w danym podmiocie. Dla każdego podmiotu należącego do wspólnej kasy naliczany jest oddzielny zbiór z potrąceniami.