2021.09.24

Opracowano nową funkcję doczytywania wyciągów bankowych eksportowanych z banku w formacie XML Iso:20022.

Doczytywanie wyciągów bankowych do systemu PKZPSQL.

Ekran 1

Do menu podstawowego programu dodano nową funkcję doczytywania wyciągu bankowego jak pokazano na ekranie 1.
W celu pobrania wyciągu należy zalogować się do banku, w którym kasa zapomogowo-pożyczkowa posiada konto. Odszukać w systemie bankowym eksport wyciągów bankowych w formacie XML zgodnego ze standardem Iso:20022. Wybrać eksport wyciągów z przedziału dat od ostatniego zaksięgowanego wyciągu, do dnia bieżącego. W pliku eksportowanym może znajdować się jeden lub wiele wyciągów bankowych. Plik eksportowany zapisujemy w folderze systemowym „Pobrane”.

Doczytanie pobranego wyciągu (lub wyciągów) PKZPSQL odbywa się przez wybranie zaznaczonej na ekranie funkcji [Wyciągi]. Po uruchomieniu tej funkcji pojawia się okno eksploratora plików zdefiniowanego na przeglądanie folderu „Pobrane” ekran 2. Za pomocą myszy możemy przenieść się do innej lokalizacji, gdzie zapisany jest wyeksportowany plik wyciągów.
W oknie ustawione jest wstępnie filtrowanie zawartości folderu do plików zaczynających się od nazwy

exportRRRRMMDD*.XML.

Gdzie rrrr – rok, mm – miesiąc, dd – dzień, * – dowolna kombinacja cyfr lub brak cyfr.
Przy projektowaniu funkcji założono, że będzie obowiązywał powyższy format nazwy pliku.
RRRRMMDD – jest datą sporządzenia eksportowanego pliku z wyciągami bankowymi.

Ekran 2

W przypadku, gdy nazwa pliku nie odpowiada założonemu standardowi i nie widzimy tego pliku, możemy zmienić zakres filtrowania folderu jak pokazano na ekranie 3. Wybieramy opcję filtrowania na „wszystkie pliki”.

Filtrowanie wszystkie pliki
Ekran 3

Po zmianie filtrowania widzimy wszystkie pliki zapisane we wskazanym folderze.
Za pomocą myszki najeżdżamy na plik zawierający wyciągi i wybieramy funkcję [Otwórz].

W tym momencie pojawia się ekran pokazany na ekranie 4, za pomocą którego potwierdzamy chęć doczytania wskazanego wyciągu bankowego.
Raz doczytany plik z wyciągami bankowymi po doczytaniu zostaje skasowany z folderu „Pobrane”.

Ekran 4
Ekran 4

Od momentu potwierdzenia [Tak] następuje automatyczne przeglądanie zbioru z wyciągami i dopisywanie kolejnych wyciągów do systemu.

W trakcie dopisywania pozycji wyciągów do systemu funkcja musi zinterpretować każdy dokument pod kontem powiązania go z członkiem kasy oraz z rodzajem dokonanej operacji bankowej.
Do interpretacji zapisów wyciągu bankowego wykorzystywane są dane pracownika zapisane w kartotece członków :

 numer konta bankowego pracownika,
 nazwisko i imię.

Ponadto interpretacji podlega rodzaj operacji bankowej :
 wypłata pożyczki,
 wypłata chwilówki,
 wypłata zapomogi,
 wypłata wkładów,
 wpłata składki np. przez emerytów,
 wpłata raty pożyczki np. przez emerytów,
 oraz inne operacje.

W przypadku, gdy procedura nie jest wstanie określić pracownika lub operacji bankowej do danych wyciągu bankowego zapisywana jest pozycja odpowiadająca zapisowi w wyciągu z kwotą. Pozycja taka nie jest kompletna i przy sprawdzaniu takiego dokumentu system nie pozwoli uzgodnić takiego dokumentu.
Przy funkcji sprawdź dokument, system zatrzyma się na takiej pozycji. Trzeba wejść w poprawianie i dokonać wyboru np. pracownika jakiego dotyczy operacja lub uzupełnić inne dane.
Przypadki takie są związane z dokonywaniem wpłat przez inne osoby na poczet członka kasy np. wpłata żony z jej kota na zadłużenie męża. Generalnie łatwiej jest sprawdzić i poprawić wyciąg, niż wprowadzać cały wyciąg od podstaw. Wyciągi zawierające wypłaty są łatwiejsze do analizy, gdyż zawierają konta bankowe pracownika, które jednoznacznie identyfikują pracownika.

2019.06.11

Opracowano nową funkcję dostępną w oknie Pracownicy.

Jest to funkcja [S]płaty, otwierająca nowe okno programu, w którym wyświetlane są raty jakie zapłacił konkretny pracownik jako poręczyciel, przy spłacie zaległości za dłużnika. Na podstawie tego okna w zaplanowano wykonanie oznaczenia wybranych pozycji dla jednego dłużnika i drukowanie zaświadczenia spłaconych rat. Wydruk taki miałby zastosowanie w procesie dochodzenia przez poręczyciela spłaty zadłużenia od dłużnika.

2019.02.28

Opracowano nowe okno podglądu pożyczek do przelania, które uruchamiane jest z głównego menu programu [przElewy].

W oknie tym widzimy wszystkie zatwierdzone dokumenty pożyczek, wycofania wkładów, częściowego wycofania wkładów, zapomóg, rozliczenia z członkami kasy oraz chwilówek, które oczekują na dokonanie przelewu i nie mają zaksięgowanego dokumentu przelewu.

Po otwarciu okna przelewy mamy do dyspozycji opcje :

 • [O]znacz – oznaczanie wybranych płatności do sporządzenia zbioru z przelewami.
 • [G]aś – gaszenie wszystkich oznaczonych pożyczek do przelania.
 • W]szystkie – oznaczenie wszystkich pożyczek do przelania.
 • [P]rzywróć – po wykonaniu zbioru z przelewami , płatności przekazane do przelania zostają ukryte, aby nie nastąpiło powielenie przelania pożyczek. Jeśli z jakiś względów utworzony zbiór z przelewami nie został zaczytany do systemu bankowego w celu ponownego odblokowania dokumentów do przelania używamy funkcji [P]rzywróć.   Uwaga ! Przywrócić można tylko pozycje wysłane w ostatnim zbiorze przelewów.
 • [∑]suma – sumowanie aktualnie oznaczonych dokumentów do przelania.
 • [E]ksportuj – przygotowanie zbioru z przelewami oznaczonych tytułów wypłat przez wyeksportowanie zbioru w formacie XML eBGŻ Firma Przelewy krajowe.
  Zbiór z wyeksportowanymi płatnościami zapisywany jest w folderze c:\DIODA\
  o nazwie przelewyRRRRMMDD.xml
  gdzie – RRRR – rok przelewu,
  MM – miesiąc przelewu,
  DD – dzień przelewu.

2018.12.12

Dodano dwie nowe funkcje w oknie analityka konta odbiorców [Z] i [P].

Funkcja [Z] – służy do ustawienia filtra wyświetlania pozycji analitycznych, których pracownik sam nie spłacił.
Wyodrębnione pozycje analityczne zostały zapłacone przez żyrantów. Na górze okna pojawia się napis „POZYCJE SPŁACONE PRZEZ ŻYRANTÓW” w celu jednoznacznego pokazania, że oglądamy tylko pozycje spłacone przez żyrantów.
Funkcja [P] – drukowanie zestawienia pozycji analitycznych nie spłaconych przez pracownika. Wydruk zawiera pozycje spłacone przez żyrantów ze wskazaniem nazwiska, który z poręczycieli spłacił daną ratę.

2018.11.05

Opracowano procedurę przy księgowaniu potrąceń za pomocą funkcji [I] ksIęguj – system automatycznie sprawdza jakie kwoty składały się na sumę potrąceń za dłużników wysłane do płac. Raty będące podstawą do potrąceń  księguje na kontach dłużników. Każda pozycja księgowana dłużnikowi ma zapisaną informację kto rzeczywiście ją spłacił. Czy dana rata była spłacona przez samego pracownika czy też przez żyranta. Umożliwi to zrobienie zestawienia rat potrąconych żyrantowi za dłużnika w celu dochodzenia roszczeń od dłużników.

2018.11.02

Opracowano procedurę ręcznego wprowadzania danych potrąceń z płac dla zakładów, które nie mogą zdefiniować automatycznego sposobu przekazywania danych do płac i z płac. Przygotowanie danych do płac zostało opisane wcześniej i kończy się wydrukowaniem wydruku potrąceń dla poszczególnych podmiotów. Po dokonaniu potrąceń w płacach, księgowa kasy wprowadza otrzymane potrącenia do tabeli potrąceń z której drukowano listy potrąceń. Wprowadza się rzeczywiście potrącone kwoty. Na uwagę zasługuje wprowadzanie kwoty spłaty poręczycieli za żyrantów. W przypadku, gdy członek kasy musi spłacać zadłużenia jako żyrant dla jednego lub kilku dłużników, system sumuje wszystkie kwoty dłużników do jednej kwoty drukowanej na wydruku potrąceń w kolumnie żyrant. Kwota potrącona żyrantom przekazywana z płac jest sumą dla wszystkich dłużników. Wprowadzamy ją z kolumnie żyrant.

2018.10.24

Opracowano okno podglądu pożyczek historycznych udzielonych pracownikowi od czasu funkcjonowania systemu. W oknie definiuje się jakiego typu pożyczki będziemy przeglądać. W kolumnie żyrant zapisana jest na stałe informacja kto był żyrantem pożyczki. Informacja ta jest udostępniana nawet po spłaceniu pożyczki.

2018.10.04

W systemie PKZPSQL prowadzona jest kartoteka poręczycieli dla każdej pożyczki ratalnej. W celu wyświetlenia okna z poręczycielami dla danej pożyczki w oknie Pożyczki wybieramy funkcję [O]- poręczyciele.  Po spłaceniu pożyczki poręczyciele są odblokowywani i informacja jest kasowana. Dodatkowo opracowano procedurę zapamiętywania danych poręczycieli dla pożyczki. Informacja o żyrantach zapamiętywana jest na stałe i umożliwia sprawdzenie żyrantów pożyczki nawet po jej spłacie. Daje to możliwość przypominania pracownikom kto był ich żyrantem w poprzedniej pożyczce. Często zdarza się, że pracownicy zapominają nazwisk swoich żyrantów, ale chcą, aby nadal byli ich żyrantami. Informacje o żyrantach można podglądać w dwóch miejscach, w oknie wszystkich pożyczek oraz w nowym oknie pożyczek historycznych pracownika.

2018.10.03

W związku z pytaniami informujemy, że możliwe jest wykorzystywanie tylko modułu księgowego do prowadzenia rozliczeń kasy zapomogowo – pożyczkowej. Jest to równoznaczne z rezygnacją  z wielu przydatnych funkcji rejestrowania pożyczek, poręczeń, chwilówek, wypłaty części wkładów, rozliczania zwolnionego , wypłaty pożyczek, sporządzania potrąceń do płac i doczytywania potrąconych rat, składek, wpisowego, chwilówek i zadłużeń spłacanych przez poręczycieli.

2018.10.01

Procedura sporządzania potrąceń dla pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej obsługującej wiele podmiotów.

1. System PKZPSQL pozwala wprowadzić dla każdego pracownika pole
– Spółka (G – główna A – pierwszy podmiot B – drugi podmiot itd.)
– Grupa pracowników (P – pracownicy E – emeryci Z – zwolnieni itd.)

Definiowanie spółki i grupy pracownika dokonuje się w trakcie przyjęcia pracownika w poczet członków kasy lub podczas wdrożenia. Nie jest konieczne zmienianie tych informacji w trakcie ciągłej przynależności do kasy. Zmiany dokonuje się tylko przy zmianie pracy przez pracownika, przy przejściu na emeryturę, zwolnieniu lub rezygnacji z przynależności do kasy.

Pole spółka zmienia się wybierając (w oknie dane pracownika) z menu górnego funkcję [Popraw] a następnie [Spółka]


Przyciskając przycisk [Spółka] otwieramy okno słownika spółek (podmiotów) obsługiwanych przez kasę.

Wybierając słownik spółka możemy dodawać do słownika dodatkowe spółki (podmioty).

 • [+] – Funkcja dodaj – dodawanie nowych spółek (podmiotów) do słownika systemu .
 • [↓] – Poprawianie zapisanej spółki w słowniku spółek (podmiotów).
 • [V] – Wybranie podświetlonej spółki do dalszych operacji.

2. Po zdefiniowaniu dla każdego pracownika spółki i grupy pracowniczej w celu przygotowania potrąceń przechodzimy do funkcji potrącenia.

Dla każdej spółki zakładamy oddzielny zbiór potrąceń.

 • [+] – Funkcja dodaj – za pomocą funkcji dodaj określamy definicję nowego zbioru potrąceń. Definicja zbioru polega na podaniu kodu spółki dla jakiej w tym zbiorze będą potrącenia oraz grupy pracowników, dla których ma być potrącenie.
  Takie zdefiniowanie zbioru potrąceń pozwala na podzielenie potrąceń na spółki (podmioty) i grupy pracowników.
  Przykładowe grupy pracowników :
  p – pracownicy produkcyjni,
  u – pracownicy umysłowi,
  e – emeryci.
  Oczywiście takiego podziału dokonujemy tylko wówczas jeśli wymaga tego system płacowy.
  Standardowo wszyscy pracownicy mogą mieć trzy grupy i jeden kod spółki.
  Przykładowe grupy to
  P – pracownicy aktualnie pracujący,
  E – emeryci będący nadal członkami kasy,
  Z – zwolnieni.
  Przykładowa spółka to G – główna.
  Kody grup pracowników i spółek (podmiotów) składają się z jednej dużej litry  i mogą być dowolne. Zastosowane kody powinny być zrozumiałe dla użytkownika.
 • [↓] – funkcja popraw – służy do otwarcia zdefiniowanego zbioru potrąceń i dokonywania operacji na tym zbiorze.

Po wybraniu funkcji popraw [↓] otwiera się okno potrąceń dla zdefiniowanej spółki i grupy pracowników.

W oknie potrąceń mamy do dyspozycji funkcje opisane poniżej.

 • [Z] – Funkcja załóż – na podstawie spółki i grupy system przygotowuje potracenia dla wybranych pracowników
  spełniających ten warunek.
 • [O] – Funkcja wyprowadź – służy do tworzenia zbioru potrąceń w określonym w konfiguracji folderze wymiany
  danych z systemem płacowym. Tak utworzony zbiór potrąceń doczytywany jest do systemu płacowego, bez
  ręcznego wpisywania potrącanych wartości. Dla dużych zakładów jest to najlepsza metoda dokonywania
  potrąceń.
 • [C] – Funkcja doczytaj – służy do doczytywania wygenerowanego w systemie płacowym zbioru z rzeczywiście potrąconymi wartościami składek, rat pożyczek, wpisowego, chwilówek, obciążeń żyrantów.
  System płacowy na przykład w tym samym folderze wymiany tworzy zbiór z potrąceniami w określonej
  strukturze. System PKZPSQL odczytuje ten zbiór i wprowadza potrącone kwoty do otwartego zbioru
  potrąceń.
 • [U] – Funkcja sumuj – służy do sumowania wartości doczytanych automatycznie lub wprowadzonych ręcznie kwot potrąceń i przedstawienie sumy dla wszystkich pracowników znajdujących się w otwartym zbiorze potrąceń.
  Sumowanie odbywa się z podziałem na
  – wpisowe,
  – składka miesięczna,
  – rata pożyczki,
  – chwilówki,
  – potrąceń żyranta.
  Dla poprawności działania systemu konieczne jest sprawdzanie tych wartości z potrąceniami z płac.
 • [I] – Funkcja księguj – służy do automatycznego utworzenia dokumentu księgowego w module księgowości.
  Ta funkcja tworzy dokument z zapisami na kontach księgowych rzeczywiście dokonanych potrąceń.
  Dalsze postępowanie z dokumentem księgowym jest omówione z opisie księgowości.
 • [S] – Funkcja wyprowadź – jest podobna jak funkcja [O] i służy do tworzenia zbioru potrąceń w określonym w konfiguracji folderze wymiany danych z systemem płacowym ale o innej strukturze.
 • [A] – Funkcja doczytaj – jest podobna jak funkcja [C] i służy do doczytywania wygenerowanego w systemie płacowym zbioru z rzeczywiście potrąconymi wartościami składek, rat pożyczek, wpisowego, chwilówek, obciążeń żyrantów, ale o innej strukturze.
  Funkcje [O] i [C] są parą funkcji do wysyłania i odbierania danych z jednego systemu płacowego.
  A para funkcji [S] i [A] jest parą do wysyłania i odbierania danych z drugiego systemu płacowego.
  Definicja zbioru potrąceń określa których funkcji używamy i określone jest to w konfiguracji na etapie wdrożenia.
 • [W] – Funkcja wydruk – służy do sporządzenia podglądu wydruku potrąceń zawartych w zbiorze potrąceń i drukowania tego wydruku na wskazanej przez użytkownika drukarce.
 • [Y] – Funkcja wydruk na drukarkę domyślną – służy do automatycznego przygotowania wydruku i drukowania wydruku potrąceń zawartych w zbiorze potrąceń na drukarce domyślnej użytkownika.

Po przygotowaniu potrąceń dla spółki i grupy możemy przygotować wydruk potrąceń funkcja [W] lub [Y] do przekazania go do podmiotów w celu potrącenia w systemie płacowym.

Po otrzymaniu wydruków z rzeczywiście potrąconymi wartościami wprowadzamy potrącone kwoty w zbiorze potrąceń. Odbywa się to poprzez najechanie na określony wiersz odpowiadający wybranemu pracownikowi i dwukrotne kliknięcie w pole wpisowe, składka, rata, chwilówka i żyrant w kolumnach po prawej stronie okna podglądu. Po lewej stronie znajdują się pola z wartościami wysyłanymi do płac.
Tak wprowadzone dane sprawdzamy poprzez sumowanie wartości funkcją [U].
Jeśli wszystko wprowadziliśmy poprawnie funkcją [I] księgujemy automatycznie wprowadzone potrącenia tworząc zbiór w księgowości.

Przygotowanie zbioru potrąceń jest bardzo proste i po kilku ćwiczeniach nie ma najmniejszego problemu z przygotowaniem potrąceń i doczytaniem danych z rzeczywiście potrąconymi kwotami.

2018.04.16

Wprowadzono nowe wymagania na hasła użytkownika. Hasło musi składać się z

 • co najmniej ośmiu znaków i zawierać
 • co najmniej jedną małą literę
 • co najmniej jedną dużą literę
 • co najmniej jedną cyfrę
 • co najmniej jeden znak interpunkcyjny.

Na stronie  ochrona danych osobowych zamieszczono szereg uwag jakie zostały uwzględnione na etapie tworzenia PKZPSQL w celu zapewnienia wymagań RODO.

2017.09.01

Dodano do systemu słownik użytkowników z możliwością definiowania zakresu działania. Aktualnie możliwe jest pełne działanie użytkownika lub ograniczenie możliwości tylko  do podglądu.

W trybie podglądu nie można wykonać

 • dodawania dokumentów i wprowadzania ich zawartości,
 • poprawiania danych pracowników,
 • przygotowania zbioru z potrąceniami do płac,
 • wprowadzania pożyczek,
 • zatwierdzania pożyczek,
 • zmiany wysokości raty,
 • zmiany wskaźnika spłaty pożyczki przez żyrantów,
 • przeliczania zbiorczego rat pożyczek,
 • i innych

Z uwagi na ochronę danych osobowych pracowników system wymusza zmianę haseł użytkownika co trzydzieści dni.

2017.03.01

System PKZPSQL umożliwia prowadzenie wspólnej kasy zapomogowo – pożyczkowej  dla kilku podmiotów.  Każdy z członków kasy może mieć  zdefiniowane pole do jakiego podmiotu należy i przy tworzeniu zbioru potrąceń do płac dla odpowiedniego podmiotu wybiera się pracowników zatrudnionych w danym podmiocie. Dla każdego podmiotu należącego do wspólnej kasy naliczany jest oddzielny zbiór z potrąceniami.